Achiziții publice

Atributii:

1. Fundamentează şi elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente de specialitate, program pe care-l supune aprobării Consiliului local Armeniș;

2. Realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;

3. Întocmeşte notele justificative şi le supune aprobării primarului comunei Armeniș în cazul aplicării unei proceduri care constituie excepţie de la regula de atribuire şi anume în cazul dialogului competitiv, negocierea şi cererea de oferte, pe baza referatelor de necesitate şi a notei de calcul privind valoarea estimată elaborate şi transmise de către fiecare compartiment de specialitate;

4. Înştiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra procedurii care urmează a fi derulată conform prevederilor legale în vigoare;

5. Redactează şi înaintează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), Monitorul Oficial al României partea VI-a Achiziţii publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;

6. Elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura;

7. Elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/selectare/ preselectare în colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări şi răspunde pentru legalitatea procedurilor;

8. Pune la dispoziţia oricărui operator economic, care solicită, documentaţia de atribuire/selectare/preselectare;

9. Răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-le de către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;

10. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor;

11. Informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;

12. Împreună cu compartimentul juridic redactează contractele de achiziţie publică potrivit fiecărei proceduri urmate şi urmăreşte avizarea, semnarea şi comunicarea acestora;

13. Elaborează împreună cu compartimentul juridic şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii;

14. Duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

15. Întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;

16. Pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;

17. Elaborează studii de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare în orice situaţie în care se intenţionează să se atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau de servicii;

18. Justifică necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi demonstrează că: proiectul este realizabil, răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice, şi dacă au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului, şi dacă acesta beneficiază de susţinere financiară, menţionând contribuţia autorităţii contractante;

19. Facilitează accesul la documente, rapoarte, baze de date, măsurători şi, în general, la orice informaţie disponibilă care ar putea servi la elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;

20. Facilitarea contactelor consultantului cu alte autorităţi publice şi/sau cu persoane de drept privat în domeniul de referinţă;

21. Analizarea fiecărui raport intermediar şi a raportului final, precum şi formularea observaţiilor şi propunerilor de modificare, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora;

22. Avizarea îndeplinirii de către consultant a activităţilor desfăşurate în fiecare fază;

23. Elaborarea unui raport de avizare a finalizării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare şi prezentarea acestuia conducătorului autorităţii contractante în vederea aprobării;

24. Propune aprobarea studiilor de fundamentare şi/sau de oportunitate din domeniul de competenţă, în condiţiile legii;

25. Propune desemnarea unui colectiv de coordonare şi supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii;

26. Propune stabilirea criteriilor şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice şi a serviciilor în anunţul de participare;

27. Transmite spre publicare anunţurile de participare către operatorul SEAP sau publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene;

28. Participă cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, realizează selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, negocieri cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

29. Verifică propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă în vederea stabilirii ofertelor admisibile şi a celei câştigătoare;

30. Elaborează, în colaborare cu Compartimentul contencios juridic, propuneri de anulare a procedurii de atribuire şi raportul procedurii de atribuire, potrivit legii;

31. Transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător, la serviciile sau lucrările publice care fac obiectul contractului de concesiune, la redevenţa pe care o va primi autoritatea contractantă sau, după caz, la contribuţia financiară care urmează să fie plătită de autoritatea contractantă;

32. Întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior si le transmite către Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare de Achiziţii Publice (ANRMAP);

33. Răspunde de păstrarea documentelor cu care lucrează şi predarea la arhiva primăriei în luna februarie a anului următor;