Financiar contabil

Atributii:

Asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;

Urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiarez;

Asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie;

Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata acestora;

Urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice;

Raportează, lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

Face propuneri de modificări de alocaţii bugetare, pe care le înaintează consiliului judeţean;

Organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi fonduri cu destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;

Răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a altor purtători de informaţii;

Analizează şi avizează documentaţia aferentă cu ocazia organizării licitaţiilor, perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul instituţiei cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

Urmăreşte execuţia contractelor comerciale semnate de instituţie, la termenele şi în condiţiile contractuale stabilite;

Asigură întocmirea, prelucrarea şi ţinerea în actualitate a procedurilor operaţionale scrise, emise în reglementarea activităţii specifice;

Intocmeşte documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale instituţiei, îndrumă şi controlează modul de punere în aplicare a acestora;

Propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

Indeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituţiei şi a altor debite;

Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile legale;

Aduce la cunoştinţă personalului, în părţile ce-l privesc, dispoziţiile actelor normative din domeniul activităţii financiarcontabile;

Asigură îndeplinirea sarcinilor de competenţa sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi a celui ierarhic operativ-curent;

Efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile legale;

Tine evidenţa ştampilelor, matriţelor, patriţelor şi sigiliilor din dotarea proprie şi a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, verificând existenţa şi modul de folosire a acestora.

Intocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul instituţiei.

Intocmeşte, ţine evidenţa şi asigură avizarea documentelor contabile primare privind existenţa şi mişcarea bunurilor din patrimoniul instituţiei.

Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al instituţiei, din documentele rezultate din activitatea de profil;

Asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;

Indeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea instituţiei sau rezultate din legi şi alte acte normative.