Resurse umane

Atributii:

1. Răspunde de întocmirea organigramei, statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Armeniș şi al Consiliului local;

2. Răspunde de întocmirea anuală a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Armeniș şi al Consiliului local;

3. Răspunde de întocmirea statului de funcţiuni pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Armeniș şi al Consiliului local în concordanţă cu organigrama şi statul de funcţii aprobate;

4. Asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ce priveşte angajarea, stabilirea salariului, promovarea în funcţii, acordarea de clase, grade şi trepte profesionale, recompense şi sancţionarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Armeniș şi al Consiliului local;

5. Asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Armeniș şi al Consiliului local;

6. Organizează potrivit legii concursuri în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Armeniș şi al Consiliului local;

7. Asigură realizarea programului de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Armeniș şi al Consiliului local, în condiţiile legii;

8. Întocmeşte potrivit legii, graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare al acestuia şi de acordare a concediilor suplimentare şi fără plată prevăzute de lege;

9. Răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă şi a Registrelor de evidentă a salariaţilor în format electronic;

10. Completează legitimaţiile de serviciu şi eliberează adeverinţe privind calitatea de persoană încadrată în muncă;

11. Păstrează şi asigură confidenţialitatea declaraţiilor de avere conform prevederilor legale;

12. Asigură transmiterea la Agenţia Naţională Funcţionarilor Publici a datelor personale ale funcţionarilor publici precum şi a funcţiilor publice vacante pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Armeniș;

13. Colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în aplicarea Statutului funcţionarului public;

14. Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Va lua măsurile necesare pentru obţinerea avizelor prealabile şi necesare organizării concursurilor şi numirii sau angajării pe funcţii publice ori contractuale a personalului din cadrul aparatului propriu;

16. Asigură depunerea declaraţiilor de avere şi de interese de către funcţionarii publici şi ia măsuri pentru sesizarea primarului în cazul apariţiei cazurilor de incompatibilitate;

17. Asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului şi al Consiliului local;

18. Verifică şi propune primarului iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea de către Consiliului Local a statelor de funcţii şi organigramele instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Local;

19. Soluţionează scrisori, sesizări şi reclamaţii privitoare la organizare, salarizare primite de la consiliul local şi instituţiile de sub autoritatea Consiliului Local;

20. Elaborează în colaborare cu celelalte compartimente, regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi regulamentul de ordine interioară;

21. Întocmeşte potrivit legii, adeverinţe privind sporurile acordate pentru întocmirea dosarului de pensie;

22. Întocmeşte pontajul lunar pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi Consiliului local al comunei Armeniș;

23. Execută lucrări de încadrare, redistribuire, transferare, detaşare sau încetare a contractului de muncă şi a raporturilor de serviciu pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului şi Consiliului local al comunei Armeniș;

24. Asigură gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Consiliului local al comunei Armeniș;

25. Răspunde de păstrarea documentelor cu care lucrează şi predarea la arhiva primariei în luna februarie a anului următor;