Urbanism

Atributii:

1. Acordă asistenţa tehnică de specialitate cetăţenilor;

2. Se preocupă de elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism – conform competentelor conferite de Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare;

3. Urmăreşte elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare ale comunei;

4. Analizează, verifică documentaţiile şi propune eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire şi de desfiinţare a construcţiilor, conform competentelor stabilite de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Asigură arhivarea documentelor şi documentaţiilor specifice;

6. Cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, asigură punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora;

7. Cooperează cu autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare şi respectarea măsurilor şi deciziilor acestora;

8. Cuprinde în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică respectiv de amenajarea teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic, aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor elaborează sau modifică astfel de documentaţii în scopul stabilirii măsurilor de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat întâmplător, potrivit legii;

9. Colaborează cu Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Caraş – Severin, transmiţând acesteia informaţii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat;

10. Precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu patrimoniu arheologic reperat;

11. Verifică încadrarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, în cele generale de amenajarea teritoriului, avizate şi aprobate;

12. Urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

13. Întocmeşte informări, rapoarte şi analize privind activitatea desfăşurată;

14. Exercită controlul şi aplică sancţiuni contravenţionale, pentru domeniile de activitate stabilite de Consiliul Local pentru contravenţiile care rezultă din legile specifice;

15. Obţine avizele solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic de către arhitectul sef şi autorizării, avize care cad în sarcina emitentului autorizaţiei;

16. Întocmeşte şi eliberează autorizaţiile de construire/desfiinţare;

17. Determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectarea directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

18. Analizează compatibilităţile scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate;

19. Stabileşte avizele şi acordurile legale necesare autorizării;

20. Verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

21. Redactează şi emite certificatul de urbanism;

22. Redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire/desfiinţare;

23. Emite avizele şi acordurile unice solicitate de preşedintele consiliul judeţean, în situaţia solicitării acestuia;

24. Regularizează taxa pentru autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire;